trhpraceplus.eu

TRH PRÁCE +

Spoločný pracovný trh - Spoločná budúcnosť

Hlavný partner:

 • Rakúsky odborový zväz (ÖGB)

Projektový partner: 

 • Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR)

Strategickí partneri: 

 • Komora robotníkov a zamestnancov Viedeň
 • Komora robotníkov a zamestnancov Dolné Rakúsko
 • Odborové zväzy vida Burgenland
 • Úrady práce Viedeň a Dolné Rakúsko
 • Viedenský fond pre podporu zamestnancov a zamestnankýň
 • Kultúrne združenie rakúskych Rómov
 • Nadácia Friedricha Eberta (pobočka Bratislava)
 • Odborová organizácia INTERPRO
 • Rómska organizácia Nová nádej
 • Úrad práce Trnava
 • Úrad práce Dunajská Streda
 • Úrad práce Senica

Východisková situácia: 

Projekt nadväzuje na už existujúce štruktúry medzi odborovými organizáciami oboch krajín a poskytuje preto dobrý základ pre zlepšenie situácie zamestnancov na novom, spoločnom trhu práce. Množiace sa prípady zneužívania slovenských zamestnancov v Rakúsku zdôrazňujú nevyhnutnosť pracovno- a sociálnoprávneho poradenstva. Projekt sa preto zameriava na zlepšenie spolupráce s úradmi, právne poradenstvo v slovenčine, vzdelávanie, know-how transfér zástupcov a zástupkýň zamestnancov aby tak prispel k trvalo udržateľnému zlepšeniu situácie na spoločnom trhu práce.

Ťažiská projektu: 

 • PRÁVNE PORADENSTVO v slovenčine poskytujúce pracovno- a socálnoprávnu pomoc pre pracovníkov migrujúcich za prácou. Okrem toho informačné podujatia k otázkam zamestnania v susednej krajine.
 • SPOLUPRÁCA ÚRADOV. Trh práce + podporuje svojim širokým know-how: rýchle zriadenie platforiem so zástupcami z oboch krajín (sociálne poisťovne, úrady práce). Tým je zaistené rýchle napredovanie pri riešení cezhraničných pracovno-právnych sporoch. Zlepšenie cezhraničnej spolupráce úradov a sociálnych partnerov má viesť k zamedzeniu zneužívania zamestnancov a systémov sociálneho zabezpečenia v oboch krajinách.
 • ODVETVOVÉ KOOPERÁCIE odborových zväzov pre posilnenie odborovej spolupráce. Cez priamy kontakt odborárskych funkcionárov, zástupcov zamestnancov a členov podnikových rád z toho istého odvetvia vzniknú ďaľšie obsahovo prehlbujúce odvetvové stretnutia
 • Podporovanie ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ na trhu práce. Cieľové skupiny sú zástupcovia Rómov, ženy, mladí a starší zamestnanci. Cieľom je zlepšiť postavenie mladých a starších zamestnancov (rok „Aktívneho starnutia 2012“) na trhu práce, ako aj podpora rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce.
 • Posilnenie zastúpenia zamestnancov posilnením spolupráce EURÓPSKYCH ZAMESTNANECKÝCH RÁD ako aj rôznych zamestnaneckých výborov
 • Posilnenie SOCIÁLNEHO PARTNERSTVA
 • PUBLIKÁCIE okrem iného aj s pracovno- a sociálnoprávnym obsahom, inzeráty a plagáty propagujúce podujatia, projektová webová stránka


Dĺžka trvania projektu:  24  mesiacov

Časové obdobie projektu:  01.04.2012 – 31.3.2014

 

Wir sind für Sie Da!
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1
A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44 39
e-Mail: oegb@oegb.at
© Österreichischer Gewerkschaftsbund | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Inhalt